Favicon Yn126.net Website Analysis

Yn126.net is only little known and it is ranked #5,317,431 in the english speaking internet. The website is hosted on a IIS web server. It is using HTML 4.01 Transitional as markup language and the loadtime is very slow with an average of 2.06 seconds.

Share this page:

Website Profile

Domain yn126.net
Homepage URL http://www.yn126.net
Title ÔÆÄÏÊý¾Ý126 - ÓòÃû²áÓòÃûÉêÇëÐéÄâÖúºÍâÕ¼äÖÇÄܽվËÏßÖúÖÇÄÜËÏßÈÄÜÖúÍøÕ¾½ÉèÆóÒµÓʾÖÔÖú½Õ¾ÖúÍйÜÖúâÓÃJSPÕ¼äASPÕ¼äPHPÕ¼äMS SQLÊý¾ÝâMY SQLÊý¾Ýâ
Description ÔÆÄÏÊý¾Ý126ÀÃÐéÄâÖúþÎñÉÌÓòÃû²áþÎñÉÌþÎñÆÍйÜþÎñÉÌÖÒΪÖйúÆóÒµÌá¹ÒÁµÄÁªÍøÓÓü¼ÊõþÎñƽÌΪÆóÒµ¼ÓçÌá¹ÒµÍøÕ¾½ÉèÖÇÄܽվÔÖú½Õ¾ÐéÄâÖúþÎñÆÍйÜâÓõÈÒϵÁÐþÎñ
Keywords öð¹úôæäïàãóòãû²áðéäâöúôæöúºíâõ¼äïãûðéäâöúºíâðéäâöúþîñæíð¹üþîñæâóãöçäü½õ¾ôöú½õ¾íøõ¾½éèãâñêôóãºáöúèäüõ¼äèäüöúaspöúaspõ¼äphpöúphpõ¼äjspöújspõ¼äãâñõ¼äsqlêý¾ýâmy sqlms sq
Popularity This website is not well known.

Used Website Technology

Webserver IIS 7.5 IIS
HTML Version HTML 4.01 TransitionalHTML 4 Transitional
Encoding text/html
Website Speed 2.06 seconds very bad
SEO Score For a detailed SEO report and scoring visit: Seobility

Server and IP Information

IP-Adress 203.171.230.133
Internet Service Provider CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd
Server Location Zhenzhou, China
Server/IP Contacts

Xiaolong Yang
Room 701 Information Building NO.34 Garden Road, Zhenzhou
Henan, P.R.China 450000
Telefon: +86-0-13323839639
Fax: +86-0371-63630797-85
CN

Name : chen yizhi
Organization : XIAMEN D-JET.COM CO.,LTD.
Address : Room 10E,Yongtongchang Building, No.388 Jiahe road,Xiamen,China
City : xiamen
Province/State : Fujian
Country : China<

Websites on this IP 1 other website are located on this IP adress: