Favicon Xyjz.net Website Analysis

Xyjz.net is only little known and it is ranked #4,265,887 in the english speaking internet. It is using the content management system DotNetNuke. The website is hosted on a IIS web server. It is using XHTML 1.0 Transitional as markup language and the loadtime is slow with an average of 1.03 seconds.

Share this page:

Website Profile

Domain xyjz.net
Homepage URL http://www.xyjz.net
Title ÏåÑôÍøÕ¾½Éè_ÊÖúÍøÕ¾ÖÆ_ÎÐÅÍøÕ¾ª_SEOÍøÕ¾ÓÅ_ÏåÑôöÍøÕ¾_ÑÔñǧÈÕºìÍøÂçþÎñÖÐÐÄ_ÒµµÄÍøÒ³Éè¼Æ¹Ë¾
Description ¾Ç§ÈÕºìÒµ'ÓÊÂÏåÑôÊÐÍøÕ¾½ÉèÙÈÅÅÃûÓÅ,ÍøÒ³Éè¼ÆÍøÕ¾ÖƲßÍƹã,ÍøÕ¾ÓÅ,ÍøÂçÓªÏú,seo¹Ø¼ü'ÊÓÅΪºËÐĵĵÄÍøÂç¹Ë¾µçº18972299008
Keywords ïåñôíøâç¹ë¾ ïåñôíøõ¾½éè ïåñôíøõ¾öæ ïåñôíøò³éè¼æ ïåñôíøõ¾óå ïåñô ïåñôíøõ¾éè¼æ ïåñôíøò³öæ ïåñôöíøõ¾ ïåñô½íøõ¾ ïåñôíøõ¾¹ë¾ ïåñôöæíøõ¾ ïåñôéè¼æíøõ¾ ïåñôíøâçóªïú ïåñôíøâçíæ¹ã ïåñôseoóå
Popularity This website is not well known.

Used Website Technology

Webserver IIS 8.5 IIS
Website Software DotNetNukeDotNetNuke
HTML Version XHTML 1.0 TransitionalXHTML Transitional
Encoding text/html
Website Speed 1.03 seconds average
SEO Score For a detailed SEO report and scoring visit: Seobility

Server and IP Information

IP-Adress 148.70.66.230
Internet Service Provider Spacenet
Server/IP Contacts

Hurricane Electric, Inc.
760 Mission Court
Fremont
94539
US

liyutao
liyutao

tel: 0710-2121000
fax: 0710-2121000
xiangchengquoumiaozhenzouwancun3zu
xiangfan,hubei,CN
441103