Favicon Xunniu.net Website Analysis

Xunniu.net is only little known and it is ranked #3,216,483 in the english speaking internet. The website is hosted on a Apache web server, running on the operation system Unix. It is using XHTML 1.0 Transitional as markup language and the loadtime is very slow with an average of 2.74 seconds.

Share this page:

Website Profile

Domain xunniu.net
Homepage URL http://www.xunniu.net
Title ÑÅÍøÂç,ÍøÕ¾½Éè,ÓòÃû²á,ÐéÄâÖú,þÎñÆ,ÍøÕ¾Éè¼Æ,ÍøÕ¾ÖÆ
Description ÑÅÍøÂç''ʼÓÚ2001ÄêÊÇÒ¼ÒÁÐø¾ÅÄêΪÖйúÁªÍøÓçÌá¹þÎñµÄÔËÓªÉÌÊǹúÄÚîÖøÃûµÄIDCþÎñÌá¹ÉÌÖÒÖÓªÒµÎñÒÔú¹ñâÓÃ'øíâÓÃþÎñÆÍйÜþÎñÆâÓÃÐéÄâÖúµÈƾ½èųöɵļ¼Êõ¼ÓÅÖʵÄúÊÔ'ÒÔßËÙÎȵĽÓÈë'øíÔÚÖйúIDCÊгñµÃÁ¼ºÃµÄÉùÍû¼Ú
Keywords ñåíøâç áùëôíøõ¾½éè¹ë¾ íøõ¾½éèõòää¼ò íøõ¾½éè íøõ¾öæ òµæóòµíøõ¾½éè ääàïµäõ¼äîè õ¼äºã ää¼ò¹ë¾ëïßõ¼äîºã íøâçíæ¹ãõòääàï îºãµäíøâçíæ¹ã íøâçóªïú ðéäâöú óòãû²á 64îöú ëïßöú ãà¹úõ¼ä º¹úõ¼ä ïãûõ¼ä ñåíøâçöð¹úîºãµäíøõ¾½éè éïºîºãµäíøõ¾½éè ¾íøõ¾½éè ëõöýíøõ¾½éè ¼ãäïíøõ¾½éè çൺíøõ¾½éè íþºíøõ¾½éè ëä'íøõ¾½éè 'óáíøõ¾½éè ºúáú½íøõ¾½éè ¹ãíøõ¾½éè ½íøõ¾½éè éâîíøõ¾½éè é½íøõ¾½éè áéäþíøõ¾½éè éòñôíøõ¾½éè ¼ªáöíøõ¾½éè ºóíøõ¾½éè ºþäïíøõ¾½éè ºþíøõ¾
Popularity This website is not well known.

Used Website Technology

Operation System Unix Unix
Webserver Apache 2.2.11 Apache
HTML Version XHTML 1.0 TransitionalXHTML Transitional
Encoding text/html
Website Speed 2.74 seconds very bad
SEO Score For a detailed SEO report and scoring visit: Seobility

Server and IP Information

IP-Adress 103.30.78.195
Internet Service Provider Global Telecom Group Limited
Server Location Kwai Chung, Hong Kong
Server/IP Contacts

ChinaUnicom Hostmaster
No.21,Jin-Rong Street
Beijing,100033
P.R.China
Telefon: +86-10-66259764
Fax: +86-10-66259764
CN

hua zhang
021-61121126 fax: 021-51685252-8888
shanghai
shanghai shanghai 201206
CN

Websites on this IP 1 other website are located on this IP adress: