Favicon Infoangel.net Website Analysis

Infoangel.net is only little known and it is ranked #3,255,556 in the english speaking internet. The website is hosted on a Litespeed web server. It is using HTML 4.01 Transitional as markup language and the loadtime is very slow with an average of 5.28 seconds.

Share this page:

Website Profile

Domain infoangel.net
Homepage URL http://www.infoangel.net
Title infoangel
Description News and Information Resource áËÅè§éÍÁÙÅèÒÇÊÒÃà¾èÍس
Keywords àãèí§ãí§ àãèí§ãí§äç¹ì àãèí§ãí§¹éóáñ¹ àãèí§ãí§¹éó¼åäáé ãð'òéãí§ ¹éóáñ¹áð¾ãéòç ¹éóáñ¹§ò ¹éó'èò§ ¹éóëáñªõçàò¾ ¹éóêáø¹ä¾ã óºñµããðªòª¹ âéòâêóáâ¹ãñç é¹éíáùåøãô ó¾òêíãìµ àòéõíí¹äå¹ì ñëòëáòâ éí-òâãâ¹µì êáñã§ò¹ í§âã§áãáãòò¾ôàèé ø¹èöéòµèíµèò§ãðàè µñçíâèò§àò¾â¹µì-õçõ 'ùãõõçõ èòç ë¹ñ§êí¾ôá¾ì àªçworld time èòçºñ¹àô§ í§âã§áãá íñµãòáåàåõèâ¹ ãòòëøé¹ µåò'ëøé¹ e-store ãòò¹éóáñ¹ ë¹èçâ§ò¹ãòªòã ¹òòã ãòòí§ world
Language english
Popularity This website is not well known in the english-language internet.

Used Website Technology

Webserver Litespeed Litespeed
Website Generator Created by BlueVoda Website builder http://www.bluevoda.com
HTML Version HTML 4.01 TransitionalHTML 4 Transitional
Encoding text/html
Website Speed 5.28 seconds very bad

Server and IP Information

IP-Adress 192.99.75.66
Internet Service Provider OVH Hosting
Server Location Montréal, Canada
Server/IP Contacts

Latisys-Ashburn, LLC
21635 Red Rum Drive, Suite 100
Ashburn
20147
US

VORAVIT KHEMANGKORN
Tech Street: 19/103 TANAPIROM VILLAGE
19/103 TANAPIROM VILLAGE
10170 THAWEE WATTANA
TH
Telefon: +66.24874055
Fax: +66.24874054

Websites on this IP 22 other website are located on this IP adress:
This list is just a selection of websites on this IP adress.