Favicon Dzglsb.net Website Analysis

Dzglsb.net is only little known and it is ranked #3,751,653 in the english speaking internet. The website is hosted on a IIS web server. It is using XHTML 1.0 Transitional as markup language and the loadtime is very slow with an average of 6.35 seconds.

Share this page:

Website Profile

Domain dzglsb.net
Homepage URL http://www.dzglsb.net
Title ѹÂËú|ÈÔåòѹÂËú¼Ûñ|ÏáʽѹÂËú³§¼Ò|ôÄѹÂËú|ÕæÕ'øʽ¹ýÂËú-ÉϺ'óÕžÃܹýÂËƹ˾
Description ÉϺ'óÕÅѹÂËú¹ýÂËú³§¼Ò¹ÓÖÖ¾ÃÜѹÂËúÉè¼Ñ¹ÂËú¼Ûñ,Ôåò/Ïáʽ/ôÄѹÂËú,ÊÖ/ÔѹÂËú,'øʽ¹ýÂËú,ҺѹѹÂËú,ÕæÕ'øʽ¹ýÂËúµÈ'øʽÅËõÍÑËÒÌåú,²ÐâÖÅËõÍÑËÒÌåú,ÈýãʽÀëÐÄú,ÊÇÉϺµØÇøÓÅÐãµÄåòʽѹÂËú³§¼Ò,ÁªÏµ½Ê½:021-51691985.
Keywords ñ¹âëú ñ¹âëú¼ûñ åòñ¹âëú îûäàñ¹âëú ïáê½ñ¹âëú åê½ñ¹âëú èôåòñ¹âëú 'øê½¹ýâëæ ¾ãü¹ýâëæ 'øê½ñ¹õ¹ýâëú
Popularity This website is not well known.

Used Website Technology

Webserver IIS 7.5 IIS
HTML Version XHTML 1.0 TransitionalXHTML Transitional
Encoding text/html
Website Speed 6.35 seconds very bad

Server and IP Information

IP-Adress 39.96.172.96
Internet Service Provider Cloud-Sense Technology Corporation Ltd.