Favicon Dqdq.net Website Analysis

Dqdq.net is only little known and it is ranked #5,127,672 in the english speaking internet. The website is hosted on a IIS web server. It is using XHTML 1.0 Transitional as markup language and the loadtime is very slow with an average of 2.33 seconds.

Share this page:

Website Profile

Domain dqdq.net
Homepage URL http://www.dqdq.net
Title ÌÎQQöºÅ-ÌQÍø
Description ÂòqqºÅ,³öÊÛqqºÅÂë,ÂòqqöºÅ,ÂòÂôqqºÅqqȺ,ÊÖúöºÅ,ߵȼqqºÅ,qq½Ò,qqÂô,ÃâÑÔùËÍqqöºÅ,ÌÎqq¹ºÂò,5ÎÊýqq,6Îqq,7ÎqqºÅ,8ÎÊýqqöºÅ,9ÎÊýqqºÅÂë,10ÎÊýqqÉêÇë,ÌÔqq,ÌÎqqöºÅÉ̳Ç,ÌQÍø
Keywords ìîqq¹ºâò qqºåâë³öêûæ½ì qqìîºå¹ºâò î²èµäqqºåâòâôæ½ì qqèºìî 2018ãèõãâñëíqqºåâë ¹ºâòqqºåîãòëµäíøõ¾ qqºåâë½òæ½ì ãòëqqºåíøõ¾ qq躹ºâò âòqqºå ³öêûqqºåâë âòqqöºå âòâôqqºåqqèº êöúöºå ßµè¼qqºå qq½ò qqâô ãâñôùëíqqöºå 5îêýqq 6îqq 7îqqºå 8îêýqqöºå 9îêýqqºåâë 10îêýqqéêçë ìôqq ìîqqöºåéì³ç ìqíø
Popularity This website is not well known.

Used Website Technology

Webserver IIS 7.5 IIS
HTML Version XHTML 1.0 TransitionalXHTML Transitional
Encoding text/html
Website Speed 2.33 seconds very bad
SEO Score For a detailed SEO report and scoring visit: Seobility

Server and IP Information

IP-Adress 120.79.170.95
Internet Service Provider Aliyun Computing Co., LTD
Server Location Hangzhou, China
Server/IP Contacts

GoDaddy.com, LLC
14455 N Hayden Road
Suite 226
Scottsdale
85260
US